بسمه تعالی

شرکت تولیدي بازرگانی تام پالایه تهران(تام فیلتر) با ربـع قـرن فعالیت، افتخار دارد در راستاي مصرف بهینه و سلامت صنایع موتوري و به منظوررفع نیاز دستگاه هاي صنعتی وخودروهاي پیشرفته وارداتی به قطعـات، از جملـه انـواع فیلترها، با بکـارگیري تکنولـوژي مـدرن ونیروهـاي متخصص در زمینه تولیـد وکنتـرل کیفیـت،کلیـه فیلترهـاي خـودرویی (سـواري ، نیمـه سـنگین وسنگین) و صنعتی را با نشان استاندارد ملی ایران و گواهینامه هاي ISO- 9001و-۲۰۰۰ ISO درمدیریت کیفیت و گواهینامه   ISO-TS16949از شـرکت  TUV NORD آلمـان، به صورت محصولاتی متمایز و قابل رقابت ،تولید و به بازارهاي داخلی وخارجی عرضه نماید.

همکاري با شرکت هاي خودروساز (ایران خودرو،مدیران خودرو،مگاموتور،گروه بهمن، هپکو،یاوران خودرو…) شرکتهاي تامین قطعه (ایساکو، ساپکو،کروز،دیناپارت،سـایپایدك و…)،شـرکتهاي بـزرگ داخلی، شرکت هاي خـدمات دریـایی و هـوایی، شـرکت هـاي حمـل و نقـل ماننـد خلـیج فـارس، ناوگانهاي تاکسیرانی، اتوبوس رانی و حمل و نقل ریلی (مترو،رجا) ،شرکت هاي خدمات شهرداري ، شرکت هاي عمرانی مانند جهاد نصرو سپاسد ، شرکت هاي آب و فاضلاب ، شرکت هـاي صـنایع پالایشی نفت و گاز و پتروشیمی،شرکت هاي کمپرسور سازي و صنایع دیگر، تعمیرگاههاي مجازو شرکت هاي خدمات پس از فـروش خودروهـاي سـبک و سـنگین و نیمـه سـنگین و بـیش از۲۰۰ عاملیت فروش درسراسر ایران ، ازجمله فعالیتهاي این این شرکت بوده است.